دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانخراسان رضوی
شهرسبزوار
نام منطقهمنطقه ۹: استانهای خراسان شمالی - خراسان رضوی - خراسان جنوبی - سمنان
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۹ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش علوم تجربیعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۹/۱۴
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
الکتروتکنیک – برق صنعتیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
الکترونیکعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۶۶/۱۰/۰۵
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعیعلمی و کاربردیکشاورزیکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
اموزش دینی وعربیعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲
اموزش علوم تجربیعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۴/۱۱/۰۸
اموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۱۲/۰۸
بانکداری اسلامیعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۸۷/۰۷/۰۶
برق- قدرت با گرایش پست و انتقالعلمی و کاربردیصنعتکاردانی ناپیوسته۱۳۸۴/۱۱/۰۸
بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییدامپزشکیبهداشت و کنترل مواد غداییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۱۱/۰۸
بیوتکنولوژی کشاورزیکشاورزیبه نژادی و بیوتکنولوژیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹