دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانگیلان
شهررشت
نام منطقهمنطقه ۲: استانهای گیلان - مازندران - گلستان
‫وبگاه‬www.iaurasht.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۰ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آب و هواشناسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۸/۱۶
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش فیزیکعلوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۵/۲۲
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۲/۰۹
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخعلوم اجتماعیعلوم تاریخ و باستان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۲/۰۳/۲۴
باکتری شناسیدامپزشکیپاتوبیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۰۴/۲۷
بیماری شناسی گیاهیکشاورزیگیاه پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بیوشیمیعلوم پایهعلوم زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۷/۱۹
تربیت بدنیعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۸۱/۰۲/۲۹
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۷۷/۱۱/۰۴
جغرافیاعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۶/۲۸
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریعلوم اجتماعیگردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۲/۲۷
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۹/۰۷
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستاییعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
جغرافیای سیاسیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریدکتری تخصصی۱۳۹۴/۱۱/۱۷