دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬http://srbiau.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬dabir@srbiau.ac.ir
‫تلفن‬۰۲۱۴۴۸۴۵۱۴۴
‫نمابر‬۰۲۱۴۴۸۶۷۱۴۱
صندوق‬ ‫پستی‬۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬sciences. research. branch.hesarak.tehran.i.r.iran

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰۰ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آمارعلوم پایهآماردکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۲/۱۰
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۶/۰۲
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیدکتری تخصصی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان فرانسهعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۱۱
آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم پایهعلوم زیستیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیعلوم انسانیعلوم تربیتیدکتری تخصصی۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش و بهسازی منابع انسانیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدامپزشکیعلوم پایهدکتری تخصصی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ادبیات نمایشیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲
ارتباط تصویریهنر و معماریهنرهای تجسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۰۳
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیدکتری تخصصی۱۳۹۵/۰۹/۱۴
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکشاورزیاقتصاد و ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴