دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطیعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۱/۲۳
آمارعلوم پایهآمارکارشناسی پیوسته۱۳۹۵/۰۴/۲۷
آمارعلوم پایهآماردکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۲/۱۰
آمار ریاضیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیدکتری تخصصی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۶/۰۲
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان فرانسهعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۱۱
آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم پایهعلوم زیستیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیعلوم انسانیعلوم تربیتیدکتری تخصصی۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش فیزیک ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم پایهفیزیککارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش و بهسازی منابع انسانیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
ادبیات عربیعلوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۱۱/۱۱
ادبیات نمایشیهنر و معماریهنرهای نمایشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲
ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۰/۱۰/۰۱
ارتباط تصویریهنر و معماریهنرهای تجسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۰۳
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازعلوم اجتماعیاقتصاددکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازعلوم اجتماعیاقتصاددکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۷/۰۷
اندیشه سیاسی در اسلامعلوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۸/۰۵/۰۳