دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴۶ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آمارعلوم پایهآماردکتری تخصصی۱۳۹۰/۰۲/۱۰
آمار ریاضیعلوم پایهآمارکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
آموزش زبان روسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۹/۰۹/۰۶
آموزش زبان روسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۸۶/۰۴/۰۲
آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم پایهعلوم زیستیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیعلوم انسانیعلوم تربیتیدکتری تخصصی۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش علوم تجربیعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۹/۱۴
آموزش و بهسازی منابع انسانیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۱
ادبیات عربیعلوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۱۱/۱۱
ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتکارشناسی پیوسته۱۳۷۴/۱۱/۰۸
ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۰/۱۰/۰۱
اقیانوس شناسی فیزیکیعلوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۸۸/۰۳/۳۱
الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتدکتری تخصصی۱۳۶۹/۰۴/۱۷
الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامیعلوم انسانیالهیاتدکتری تخصصی۱۳۶۹/۰۴/۱۷
برنامه ریزی آمایش سرزمینعلوم اجتماعیعلوم جغرافیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۶/۰۲/۲۷
برنامه ریزی درسیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۷/۲۷
برنامه ریزی درسیعلوم انسانیعلوم تربیتیدکتری تخصصی۱۳۶۶/۰۷/۱۱