دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬Azad.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬webmaster@azad.ac.ir
‫تلفن‬۰۲۱-۸۸۸۳۰۸۲۶-۳۰
‫نمابر‬۸۸۸۳۰۸۳۱(۲۱-۰۰۹۸)
صندوق‬ ‫پستی‬۱۵۸۴۷۴۳۳۱۱
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬No. 223, Headquarter of Islamic Azad University, South Tehran Branch, ZIP area 11, Azarshahr Street, North Iranshahr Street, Karimkhan-e-Zand Avenue, Tehran.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴۷ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۰/۰۷/۰۴
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )علوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی پیوسته۱۳۹۴/۰۹/۲۸
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیدکتری تخصصی۱۳۹۲/۰۹/۲۴
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۶/۰۸
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیعلوم انسانیعلوم تربیتیدکتری تخصصی۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش و بهسازی منابع انسانیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اندیشه سیاسی در اسلامعلوم انسانیالهیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۷۸/۰۵/۰۳
برنامه ریزی درسیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۷/۲۷
برنامه ریزی درسیعلوم انسانیعلوم تربیتیدکتری تخصصی۱۳۶۶/۰۷/۱۱
برنامه ریزی شهریهنر و معماریشهرسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۲۳
پژوهش هنرهنر و معماریهنرهای کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تحقیقات آموزشیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تصویر سازیهنر و معماریهنرهای تجسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۹/۰۹/۱۸
تکنولوژی آموزشیعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۸
جامعه شناسیعلوم اجتماعیجامعه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۶۷/۰۹/۱۶
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعهعلوم اجتماعیجامعه شناسیدکتری تخصصی۱۳۷۸/۰۴/۲۰