دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

زیر نظامدانشگاه آزاد اسلامی
استانگیلان
شهرآستارا
نام منطقهمنطقه ۲: استانهای گیلان - مازندران - گلستان
‫وبگاه‬www.iau-astara.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬۰۱۳۴۴۸۰۲۲۱
‫نمابر‬۰۱۳۴۴۸۰۲۳۱۰
صندوق‬ ‫پستی‬۴۳۹۱۹۸۳۱۵۹
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۶ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
آموزش دینی و عربیعلوم انسانیزبان و ادبیات عربکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش ریاضیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
آموزش زبان انگلیسیعلوم انسانیزبان و ادبیات خارجیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۲۶
آموزش علوم تجربیعلوم پایهآمارکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۹/۱۴
آموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۳/۰۷/۲۵
ادیان و عرفانعلوم انسانیالهیاتکارشناسی پیوسته۱۳۷۴/۱۱/۰۸
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعیکشاورزیتولیدات گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
امور بانکیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۷۹/۱۰/۱۸
امور تربیتیعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۵/۰۲/۰۳
امور زراعی - تولیدات زراعیعلمی و کاربردیکشاورزیکاردانی ناپیوسته۱۳۹۱/۱۰/۱۰
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی گیاه پزشکیعلمی و کاربردیکشاورزیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۱/۱۷
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعیعلمی و کاربردیکشاورزیکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
امور گمرکیعلوم انسانیمدیریتکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۳/۲۵
اموزش دینی وعربیعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۳/۰۴/۱۲
اموزش علوم تجربیعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۴/۱۱/۰۸
اموزش وپرورش ابتداییعلوم انسانیعلوم تربیتیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۲/۱۲/۰۸
بیوتکنولوژی کشاورزیکشاورزیبه نژادی و بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۱۲/۰۹
تربیت بدنی علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیعلوم اجتماعیعلوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۴/۰۲/۲۴