دانشکده علوم اقتصادی

زیر نظامدانشگاه - دولتی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫تلفن‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در دانشکده علوم اقتصادی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
اقتصادعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۳/۰۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداری (مالیاتی - دولتی )علمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۴/۲۲
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالیعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۳/۲۳
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
مدیریت امور گمرکیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی پیوسته۱۳۸۵/۰۷/۲۲
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴