موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز

زیر نظامدانشگاههای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی
استانتهران
شهرتهران
نام منطقهمنطقه ۱: استانهای تهران و البرز
‫وبگاه‬www.mehralborz.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@mehralborz.ac.ir
‫تلفن‬۸۸۰۰۱۵۱۱
‫نمابر‬۸۹۷۸۸۸۸۶
صندوق‬ ‫پستی‬۱۴۱۳۶۸۴۴۹۱
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬No.36.salehi st.Danesh sani Crossroad. Fakouri St. N.kargar Ave

رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی مجازی مهرالبرز

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانشعلوم پایهعلوم ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت پروژه و ساختهنر و معماریمعماریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۲/۰۴/۱۶
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژهعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامینعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکردعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وریعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفتهعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانشعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کارعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۱/۲۸
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۱/۲۸
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۱/۲۸
مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعاتعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۱/۲۸