موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانی

زیر نظامموسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی
استاناصفهان
شهراصفهان
سطح موسسه۲
نام منطقهمنطقه ۶: استانهای اصفهان - یزد - چهارمحال بختیاری
‫وبگاه‬ www.raghebisf.ac.ir
‫آدرس‬ ‫الکترونیکی‬info@raghebisf.ac.ir
‫تلفن‬ ۰۳۱-۳۳۶۸۷۷۰۱-۶
‫نمابر‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.
صندوق‬ ‫پستی‬۸۴۳۶۱۸۶۵۴۳
آدرس‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬لطفا برای تکمیل این فیلد به سامانه ی « hes.msrt.ir » مراجعه نمایید.

رشته های تحصیلی ارائه شده در موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راغب اصفهانی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنوان رشتهگروه تحصیلیزیر گروه تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ تصویب
 
الکترونیک – الکترونیک عمومیعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۳/۱۰/۱۲
تأسیسات – تبریدعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۲/۰۳
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی پیوسته۱۳۹۶/۰۲/۱۶
حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۳/۰۴/۰۱
حسابداری (مالیاتی - دولتی )علمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی ناپیوسته۱۳۷۶/۰۴/۲۲
حسابداری و بازرگانی- حسابداریعلمی و کاربردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۷/۱۶
روانشناسیعلوم انسانیروانشناسیکارشناسی پیوسته۱۳۹۱/۱۲/۱۳
علمی کاربردی حسابداریعلوم اجتماعیحسابداریکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامیعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیعلوم اجتماعیاقتصادکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۵/۰۹/۱۴
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترعلمی و کاربردیصنعتکاردانی پیوسته۱۳۸۴/۰۳/۲۸
گرافیک – گرافیکعلمی و کاربردیفرهنگ و هنرکاردانی پیوسته۱۳۷۴/۰۷/۱۶
مدیریت بازرگانیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۴/۰۵/۲۲
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینیعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیکعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ارشد ناپیوسته۱۳۹۴/۰۴/۲۴
مدیریت بیمهعلوم انسانیمدیریتکارشناسی ناپیوسته۱۳۸۶/۰۸/۱۹