فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۹۹۷ مورد.
نام موسسه آموزش عالیزیر نظاماستانشهر
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزواحد های پژوهشی وزارتی - ستادیتهرانتهران
آموزشکده شهید تفویضیدانشگاه جامع علمی کاربردی - دولتیتهرانتهران
آموزشکده فنی صنعت آب و برق خوزستاندانشگاه جامع علمی کاربردی - دولتیخوزستاناهواز
آموزشکده فنی نقشه برداری وابسته سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحدانشگاه - وابستهتهرانتهران
آموزشکده فنی نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشوردانشگاه - وابستهتهرانتهران
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 کرمانشاهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهکرمانشاه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره 2 ارومیهدانشگاه فنی و حرفه ایآذربایجان غربیارومیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آملدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانآمل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ابر کوهدانشگاه فنی و حرفه اییزدابرکوه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اراک (امیر کبیر)دانشگاه فنی و حرفه ایمرکزیاراک
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران ارزوئیهدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانارزوئیه
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اسلام آباد غربدانشگاه فنی و حرفه ایکرمانشاهاسلام‌آباد غرب
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بابلدانشگاه فنی و حرفه ایمازندرانبابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بوشهردانشگاه فنی و حرفه ایبوشهربوشهر
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفتدانشگاه فنی و حرفه اییزدتفت
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران خلخالدانشگاه فنی و حرفه ایاردبیلخلخال
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفولدانشگاه فنی و حرفه ایخوزستاندزفول
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رفسنجاندانشگاه فنی و حرفه ایکرمانرفسنجان
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زابلدانشگاه فنی و حرفه ایسیستان و بلوچستانزابل
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران زنجاندانشگاه فنی و حرفه ایزنجانزنجان