دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی


نمایش ۱۳۱ تا ۱۳۶ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیران
مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران
مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانhttp://incubator.gau.ac.ir
مرکزآموزش عالی فیروزآبادمرکز آموزش عالیhttp://www.fabad-ihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی کاشمرمرکز آموزش عالیhttp://www.ihekashmar.ac.ir
مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشانhttp://roshd@kashanu.ac.ir
کاربردسلول­های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت