دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عنوان واحدنوعآدرس سایتاطلاعات تماس مدیرانتلفن خانه
مجتمع آموزش عالی سراوانمجتمع آموزش عالیhttp://www.saravan.ac.ir
کاربردسلول­های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت
دانشگاه شهید بهشتیدانشگاهhttp://www.sbu.ac.ir 29901
دانشگاه تهراندانشگاهhttp://www.ut.ac.ir 61111
دانشگاه صنعتی شریفدانشگاهhttp://www.sharif.ir 66161
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردیدانشگاهhttp://www.uast.ac.ir 82779
دانشگاه تربیت مدرسدانشگاهhttp://www.modares.ac.ir 82880
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییدانشگاه وابسته به دستگاه اجراییhttp://www.srttu.edu 22970060
دانشگاه فنی وحرفه ایدانشگاهhttp://www.tvu.ac.ir 42350000
مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران88882425
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۳۹۹