۷-سازمان امور دانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکترهاشم داداش پور۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
معاون اموردانشجویان داخل سازماندکتراردوان ارژنگ۹۶۶۶۴۳۰۱--
سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابعدکترعباس قربانی۹۶۶۶۴۵۰۱--
سرپرست معاونت بورس و دانشجویان خارجدکترمحمدجواد سلمان پور۹۶۶۶۴۴۲۱--
سرپرست اداره کل تربیت بدنیدکترابراهیم علی دوست۹۶۶۶۴۳۶۱--
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱--
سرپرست اموردانشجویان غیرایرانیدکترجعفر رازقی۹۶۶۶۴۳۴۱--
مدیرکل اموردانش آموختگاندکترسیدعبدالحمید انگجی۹۶۶۶۴۵۵۱--
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترعرفان شمس۹۶۶۶۴۱۱۱--
سرپرست دفترمشاوره وسلامتدکترابراهیم نعیمی۹۶۶۶۴۴۷۱--
رئیس صندوق رفاه دانشجویاندکترمسعود گنجی8864260-4-88642607
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.