۷-سازمان امور دانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکترهاشم داداش پور۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
رئیس صندوق رفاه دانشجویاندکترمسعود گنجی8864260-4-88642607
نمایش ۱۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.