۷-سازمان امور دانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکتر مجتبی صدیقی۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
معاونت اموردانشجویان داخل سازماندکترمحمدرضا علم۹۶۶۶۴۳۰۱
معاونت پشتیبانی ومدیریت منابعمهندس علی پرهیزکارابیانه۹۶۶۶۴۵۰۱
مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترابراهیم حاجی زاده۹۶۶۶۴۴۲۱
مدیر کل تربیت بدنیدکترحسین علیزاده۹۶۶۶۴۳۶۱
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱
مدیرکل اموردانشجویان غیرایرانیدکترافشین آخوندزاده۹۶۶۶۴۳۴۱--
مدیرکل اموردانش آموختگاندکترسیدعبدالحمید انگجی۹۶۶۶۴۵۵۱
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترعرفان شمس۹۶۶۶۴۱۱۱--
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی9666460988838322
سرپرست دفترمشاوره وسلامتدکترمجید صفاری نیا۹۶۶۶۴۴۷۱--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.