۷-سازمان اموردانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکتر مجتبی صدیقی۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
سرپرست صندوق رفاه دانشجویاندکترناصر مطیعی8864260-488642607
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی9666460988838322
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترماهرو غدیری۹۶۶۶۴۱۱۱
معاونت اموردانشجویان داخل سازماندکترمحمدرضا علم۹۶۶۶۴۳۰۱
مدیرکل اموردانشجویان غیرایرانیدکترعبدالحمید علیزاده۹۶۶۶۴۳۴۱
مدیر کل تربیت بدنیدکترحسین علیزاده۹۶۶۶۴۳۶۱
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱
مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترابراهیم حاجی زاده۹۶۶۶۴۴۲۱
مدیرکل دفترمشاوره وسلامتدکترمنصوره السادات صادقی۹۶۶۶۴۴۷۱
معاونت پشتیبانی ومدیریت منابعمهندس علی پرهیزکارابیانه۹۶۶۶۴۵۰۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.