۷-سازمان اموردانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکتر مجتبی صدیقی۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی9666460988838322
مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترابراهیم حاجی زاده۹۶۶۶۴۴۲۱
مدیر کل تربیت بدنیدکترحسین علیزاده۹۶۶۶۴۳۶۱
مدیرکل اموردانش آموختگاندکترسیدعبدالحمید انگجی۹۶۶۶۴۵۵۱
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱
مدیرکل اموردانشجویان غیرایرانیدکترعبدالحمید علیزاده۹۶۶۶۴۳۴۱
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترماهرو غدیری۹۶۶۶۴۱۱۱
معاونت اموردانشجویان داخل سازماندکترمحمدرضا علم۹۶۶۶۴۳۰۱
مدیرکل دفترمشاوره وسلامتدکترمنصوره السادات صادقی۹۶۶۶۴۴۷۱
سرپرست صندوق رفاه دانشجویاندکترناصر مطیعی8864260-488642607
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.