۷-سازمان اموردانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکتر مجتبی صدیقی۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
سرپرست صندوق رفاه دانشجویاندکترناصر مطیعی8864260-488642607
نمایش ۱۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.