۷-سازمان اموردانشجویان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکتر مجتبی صدیقی۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲
معاونت اموردانشجویان داخل سازماندکترمحمدرضا علم۹۶۶۶۴۳۰۱
معاونت پشتیبانی ومدیریت منابعمهندس علی پرهیزکارابیانه۹۶۶۶۴۵۰۱
مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترابراهیم حاجی زاده۹۶۶۶۴۴۲۱
مدیر کل تربیت بدنیدکترحسین علیزاده۹۶۶۶۴۳۶۱
مدیرکل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترفداحسین محمدی۹۶۶۶۴۳۹۱
سرپرست اداره کل اموردانشجویان غیرایرانیدکترعبدالحمید علیزاده۹۶۶۶۴۳۴۱
سرپرست اداره کل اموردانش آموختگاندکترعبدالحمید علیزاده۹۶۶۶۴۵۵۱
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترماهرو غدیری۹۶۶۶۴۱۱۱
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومیدکترشاپور رمضانی96664609
مدیرکل دفترمشاوره وسلامتدکترمنصوره السادات صادقی۹۶۶۶۴۴۷۱