۷-سازمان اموردانشجویان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکتر مجتبی صدیقی۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲
معاونت اموردانشجویان داخل سازماندکترمحمدرضا علم۹۶۶۶۴۳۰۱
معاونت پشتیبانی ومدیریت منابعمهندس علی پرهیزکارابیانه۹۶۶۶۴۵۰۱
مدیرکل اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترابراهیم حاجی زاده۹۶۶۶۴۴۲۱
مدیر کل تربیت بدنیدکترحسین علیزاده۹۶۶۶۴۳۶۱
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱
مدیرکل اموردانشجویان غیرایرانیدکترعبدالحمید علیزاده۹۶۶۶۴۳۴۱
مدیرکل اموردانش آموختگاندکترسیدعبدالحمید انگجی۹۶۶۶۴۵۵۱
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترماهرو غدیری۹۶۶۶۴۱۱۱
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی96664609
مدیرکل دفترمشاوره وسلامتدکترمنصوره السادات صادقی۹۶۶۶۴۴۷۱