سازمان امور دانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکترهاشم داداش پور۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
معاون اموردانشجویان داخل سازماندکتراردوان ارژنگ۹۶۶۶۴۳۰۱--
سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابعدکترعباس قربانی۹۶۶۶۴۵۰۱--
سرپرست معاونت بورس و دانشجویان خارجدکترمحمدجواد سلمان پور۹۶۶۶۴۴۲۱--
سرپرست اداره کل تربیت بدنیدکترابراهیم علی دوست۹۶۶۶۴۳۶۱--
سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترمحمد محمدی مسعودی96664420--
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱--
سرپرست اموردانشجویان غیرایرانیدکترجعفر رازقی۹۶۶۶۴۳۴۱--
سرپرست اموردانش آموختگاندکتر محمد صالح لباف زاده۹۶۶۶۴۵۵۱--
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترعرفان شمس۹۶۶۶۴۱۱۱--
مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومیمهندس محمدحسین قائدشرف96664609-88838322
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.