سازمان امور دانشجویان

معاون وزیر ورئیس سازمان اموردانشجویان دکترهاشم داداش پور۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲۸۸۸۳۸۳۲۲
رئیس صندوق رفاه دانشجویاندکترمسعود گنجی8864260-4-88642607
سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکترمحمد محمدی مسعودی96664420--
مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومیمهندس محمدحسین قائدشرف96664609-88838322
سرپرست دفترامورحقوقی وپاسخگوی به شکایاتدکترعرفان شمس۹۶۶۶۴۱۱۱--
معاون اموردانشجویان داخل سازماندکتراردوان ارژنگ۹۶۶۶۴۳۰۱--
سرپرست اموردانشجویان غیرایرانیدکترجعفر رازقی۹۶۶۶۴۳۴۱--
سرپرست اداره کل تربیت بدنیدکترابراهیم علی دوست۹۶۶۶۴۳۶۱--
سرپرست اداره کل اموردانشجویان شاهد وایثارگردکترسیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱--
سرپرست معاونت بورس و دانشجویان خارجدکترمحمدجواد سلمان پور۹۶۶۶۴۴۲۱--
سرپرست دفترمشاوره وسلامتدکترابراهیم نعیمی۹۶۶۶۴۴۷۱--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.