سازمان امور دانشجویان

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویاندکتر هاشم داداش پور۹۶۶۶۴۶۰۱-۹۶۶۶۴۶۰۲-۸۸۸۳۸۳۲۲
معاون امور دانشجویان داخل سازماندکتر اردوان ارژنگ۹۶۶۶۴۳۰۱--
سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابعدکتر عباس قربانی۹۶۶۶۴۵۰۱--
سرپرست معاونت بورس و دانشجویان خارجدکتر محمدجواد سلمان پور۹۶۶۶۴۴۲۱--
سرپرست اداره کل تربیت بدنیدکتر ابراهیم علی دوست۹۶۶۶۴۳۶۱--
سرپرست اداره کل بورس و اعزام دانشجویاندکتر محمد محمدی مسعودی96664420--
سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگردکتر سیدفردین تقی زاده۹۶۶۶۴۳۹۱--
سرپرست امور دانشجویان غیرایرانیدکتر جعفر رازقی۹۶۶۶۴۳۴۱--
سرپرست امور دانش آموختگاندکتر محمد صالح لباف زاده۹۶۶۶۴۵۵۱--
سرپرست دفترامور حقوقی و پاسخگوی به شکایاتدکتر عرفان شمس۹۶۶۶۴۱۱۱--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰