۶-معاونت حقوقی و امور مجلس

سمتنام و نام خانوادگی تلفنایمیلفکس
مدیر کل دفتر حقوقیدکتر حسین آقا بابایی82233620
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلسدکتر مرتضی فرخی۸۲۲۳۳۶۰۰ - ۸۲۲۳۳۶۱۶--
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقرراتدکترحسن وکیلیان82233600
سرپرست دفتر امور مجلسدکترمحمدرضا جعفری82233641
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.