۶-معاونت حقوقی و امور مجلس

سمتنام و نام خانوادگی تلفنایمیلفکس
سرپرست دفتر امور مجلسدکترمحمدرضا جعفری82233641
معاون حقوقی و امور مجلسدکترعلی اسلامی پناه۸۲۲۳۳۶۰۰ - ۸۲۲۳۳۶۱۶
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقرراتدکترحسن وکیلیان82233600
مدیر کل دفتر حقوقیدکتر حسین آقا بابایی82233620
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.