معاونت حقوقی و امور مجلس

سمتنام و نام خانوادگی تلفنایمیلفکس
معاون حقوقی و امور مجلسدکتر مرتضی فرخی82233616-82233600--
مدیر کل دفتر امور مجلسدکتر علی جلیلی شیش وان82233641--
مدیرکل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقرراتدکتر حسن وکیلیان82233600--
سرپرست دفتر حقوقیدکتر علی قسمتی تبریزی82233620--
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۰