۵-معاونت پژوهش و فناوری


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
معاون پژوهش و فناوریدكترمسعود برومند۸۲۲۳۳۵۰۰-۸۲۲۳۳۵۰۹ Deputy.rt@msrt.ir
مدیر کل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشیدکترمحسن شریفی۸۲۲۳۳۵۲۰-۸۲۲۳۳۵۷۰
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری درامورفناوری ومدیرکل دفترسیاست گذاری و برنامه ریزی امورفناوریدکترمهدی کشمیری۸۲۲۳۳۴۷۰-۸۲۲۳۳۴۹۰
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوریدکترعبدالساده نیسی۸۲۲۳۳۵۱۸