۵-معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوریدکترغلامحسین رحیمی۸۲۲۳۳۵۰۰-۸۲۲۳۳۵۰۹ Deputy.rt@msrt.ir۸۸۵۷۵۶۷۷
مدیر کل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشیدکترمحسن شریفی۸۲۲۳۳۵۲۰-۸۲۲۳۳۵۷۰۸۸۵۷۵۶۷۸
سرپرست دفترسیاست گذاری و برنامه ریزی امورفناوریدکتر بهنام طالبی۸۲۲۳۳۴۷۰-۸۲۲۳۳۴۹۰-۸۸۵۷۵۶۶۲-۸۲۲۳۳۴۷۴
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوریدکترعبدالساده نیسی۸۲۲۳۳۵۱۸۸۸۵۷۵۸۰۲
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.