۵-معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوریدکترغلامحسین رحیمی۸۲۲۳۳۵۰۰-۸۲۲۳۳۵۰۹ Deputy.rt@msrt.ir۸۸۵۷۵۶۷۷
مدیر کل دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشیدکترمحسن شریفی۸۲۲۳۳۵۲۰-۸۲۲۳۳۵۷۰۸۸۵۷۵۶۷۸
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری درامورفناوری ومدیرکل دفترسیاست گذاری و برنامه ریزی امورفناوریدکترمهدی کشمیری۸۲۲۳۳۴۷۰-۸۲۲۳۳۴۹۰۸۸۵۷۵۶۶۲-۸۲۲۳۳۴۷۴
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوریدکترعبدالساده نیسی۸۲۲۳۳۵۱۸۸۸۵۷۵۸۰۲
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.