۴-معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاون فرهنگی ـ اجتماعیدكترغلامرضا غفاري۰۲و۸۲۲۳۳۲۰۰۸۲۲۳۳۲۰۹
مدیر کل دفترسیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی واجتماعیدکترمسعود فکری۸۲۲۳۳۲۱۰-۱۲۸۲۲۳۳۲۳۳
مدیرکل اداره کل پشتیبانی فرهنگی واجتماعیمحمدهادی عسگری۸۲۲۳۳۲۴۰-۳۸۸۵۷۵۶۷۴
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.