۴-معاونت فرهنگی و اجتماعی

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
معاون فرهنگی ـ اجتماعیدكترغلامرضا غفاري۰۲و۸۲۲۳۳۲۰۰۸۲۲۳۳۲۰۹
مدیر کل دفترسیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی واجتماعیدکترزهرا پارساپور۸۲۲۳۳۲۱۰-۱۲۸۲۲۳۳۲۳۳
مدیرکل اداره کل پشتیبانی امورفرهنگی واجتماعیمحمدهادی عسگری۸۲۲۳۳۲۴۰-۳۸۸۵۷۵۶۷۴