معاونت فرهنگی و اجتماعی

معاون فرهنگی ـ اجتماعیدکترعبدالحسین کلانتری۰۲و۸۲۲۳۳۲۰۰۸۲۲۳۳۲۰۹
مدیرکل اداره کل پشتیبانی فرهنگی واجتماعیمحمدهادی عسگری82233240-3-۳88575674
مدیر کل دفترسیاست گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی واجتماعیدکترمسعود فکری82233210-1282233233
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.