۳-معاونت آموزشی

معاون آموزشیدکترعلی خاکی صدیق۸۲۲۳۳۹۰۱-۲۸۸۵۷۵۶۳۳
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالیدکترمحمدرضا آهنچیان82233850-1۸۸۵۷۵۶۴۳
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالیدکترعبدالرضا اوحدی همدانی۸۲۲۳۳۹۶۰-۱۸۸۵۷۵۶۳۹
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتیدکترفرزانه شمیرانی۸۲۲۳۳۸۷۰۸۸۵۷۵۶۳۵
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.