۳-معاونت آموزشی

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
معاون آموزشیدکترمجتبی شریعتی نیاسر۸۲۲۳۳۹۰۱-۲
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالیدکترمحمدرضا آهنچیان82233850-1
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالیدکترابوالقاسم دولتی۸۲۲۳۳۹۶۰-۱
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتیدکترفرزانه شمیرانی۸۲۲۳۳۸۷۰