۳-معاونت آموزشی


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
معاون آموزشیدکترعلی خاکی صدیق۸۲۲۳۳۹۰۱-۲
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالیدکترمحمدرضا آهنچیان82233850-1
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالیدکترعبدالرضا اوحدی همدانی۸۲۲۳۳۹۶۰-۱
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتیدکترفرزانه شمیرانی۸۲۲۳۳۸۷۰