معاونت آموزشی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
معاون آموزشیدکتر قاسم عمو عابدینی82233901-2-88575633
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالیدکتر محمدرضا آهنچیان82233850-1-88575643
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالیدکتر عبدالرضا اوحدی همدانی82233960-1-88575639
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتیدکتر فرزانه شمیرانی82233870-88575635
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۴۰۱