معاونت آموزشی

معاون آموزشیدکترعلی خاکی صدیق۸۲۲۳۳۹۰۱-۲۸۸۵۷۵۶۳۳
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالیدکتر محمدرضا آهنچیان82233850-1-88575643
مدیرکل دفترگسترش آموزش عالیدکتر عبدالرضا اوحدی همدانی82233960-1-88575639
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتیدکتر فرزانه شمیرانی82233870-88575635
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۰