۲-معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع

سرپرست معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابعدکترعلی خطیبی۸۲۲۳۳۳۰۱
مدیرکل اداره کل منابع انسانی و پشتیبانیدکتر اباصلت خراسانی۸۲۲۳۳۷۰۰-۱-
دبیر ستاد امور رفاهیمهندس جهانگیر حسن زاده۸۲۲۳۳۳۸۰-۱82233388
مدیرکل اداره کل نظارت برطرح های عمرانیدکترجمشید اسماعیلی۸۲۲۳۳۳۳۴82233396
ذیحساب و مدیر کل امور مالیهادی سحابی۸۲۲۳۳۶۶۵-۶82233676
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه ، تشکیلات و تحول اداریدکترسعید رستگاری۸۲۲۳۳۳۱۰-۱88575754
مدیرکل اداره کل فناوری اطلاعاتدکترمقصود عباسپور۸۲۲۳۳۴۱۱88575800
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.