۲-معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابعدكترمحمدتقي نظرپور۸۲۲۳۳۳۰۱
مدیرکل اموراداری و پشتیبانیدکتر اباصلت خراسانی۸۲۲۳۳۷۰۰-۱82233707
ذیحساب و مدیر کل امور مالیهادی سحابی۸۲۲۳۳۶۶۵-۶82233676
مدیرکل اداره کل نظارت برطرح های عمرانیدکترجمشید اسماعیلی۸۲۲۳۳۳۳۴82233396
مدیرکل دفتر برنامه،بودجه وتشکیلاتدکترسعید رستگاری۸۲۲۳۳۳۱۰-۱88575754
دبیر ستاد امور رفاهیمهندس جهانگیر حسن زاده۸۲۲۳۳۳۸۰-۱82233388
مدیر کل تحول اداری وفناوری اطلاعاتدکترعلی معینی۸۲۲۳۳۴۱۱88575800