۱-حوزه وزارتی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکترسیدحمیدرضا میرعظیمی۸۲۲۳۳۰۴۸
قائم مقام وزیرورئیس مرکزهیات های امناء وهیات ممیزه مرکزیدکترعبدالرضا باقری82234170-1
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰
رئیس مرکزحراستدکترمحسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-1
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگرانعلی محبی82234570