۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی82234020-1-82234022
نماینده وزیرومسئول دفترهماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیات علمیدکترابراهیم ابراهیمی۸۲۲۳۴۴۱۵-۸۲۲۳۶۶۲۱
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکتر محمدعلي‌ زلفي‌گل---
نمایش ۲۱ تا ۲۳ مورد از کل ۲۳ مورد.