۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰--
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری82234250-82234260-88575821
مشاور وزیر در امور هیات‌های امنا و ممیزهدکتر مهدی بیات82234000-88585752
مشاور وزیر علوم در امور جوانان و نخبگاندکترمیثم یاری---
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083-82234020
مشاوروزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوریدکترعلی خیرالدین---
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه---
مشاوروزیر و سرپرست دفتروزارتیدکترعلی شمسی پور82234020-1-82234022
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری82234571-88575632
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی82234020-1-82234022
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.