۱-حوزه وزارتی

نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکتر ابوالفضل خوش منش۸۲۲۳۳۰۴۸
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو درایراندکترحجت اله ایوبی۲۲۲۷۸۲۵-۲۲۷۹۸۸۵
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگرانعلی محبی82234570
قائم مقام وزیرورئیس مرکزهیات های امناء وهیات ممیزه مرکزیدکترعبدالرضا باقری82234170-1
مشاوروزیر82234083
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-1
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
مشاوروزیر و دبیرستاد خیرین آموزشدکترحسین عسکریان ابیانه