۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083۸۲۲۳۴۰۲۰
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-182234022
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰
رئیس مرکزحراستدکترمحسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳۸۸۵۷۵۸۱۲
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰۸۸۵۷۵۸۲۱
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی۸۲۲۳۴۰۲۰-۱۸۲۲۳۴۰۲۲
رئیس مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیتدکترغلامعلی منتظر۸۲۲۳۳۹۲۱۸۸۵۷۵۶۴۲
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری8223457188575632
مدیرکل اداره کل روابط عمومیدکترعلیرضا عبداللهی نژاد۸۲۲۳۴۰۶۰۸۲۲۳۴۰۷۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.