۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083-82234020
مشاور وزیر علوم در امور جوانان و نخبگاندکترمیثم یاری---
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزهدکترمحمد سلیمانی82234170-1-88575738
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰--
رئیس مرکزحراستدکترمحسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳-۸۸۵۷۵۸۱۲
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری82234250-82234260-88575821
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی82234020-1-82234022
رئیس مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیتدکترغلامعلی منتظر۸۲۲۳۳۹۲۱-۸۸۵۷۵۶۴۲
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری82234571-88575632
مشاوروزیر و سرپرست دفتروزارتیدکترعلی شمسی پور82234020-1-82234022
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.