۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشوردکترسیدحمیدرضا میرعظیمی۸۲۲۳۳۰۴۸-۸۸۵۷۵۶۷۱
مشاوروزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوریدکترعلی خیرالدین---
مشاوروزیر و سرپرست دفتروزارتیدکترعلی شمسی پور82234020-1-82234022
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری82234571-88575632
رئیس مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیتدکترغلامعلی منتظر۸۲۲۳۳۹۲۱-۸۸۵۷۵۶۴۲
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی82234020-1-82234022
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری82234250-82234260-88575821
رئیس مرکزحراستدکترمحسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳-۸۸۵۷۵۸۱۲
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰--
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزهدکترمحمد سلیمانی82234170-1-88575738
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.