۱-حوزه وزارتی

سمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیلفکس
مشاوروزیرعلوم درامور ایثارگراندکترغلامرضا غفاری8223457188575632
رئیس مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیتدکترغلامعلی منتظر۸۲۲۳۳۹۲۱۸۸۵۷۵۶۴۲
مشاوروزیرعلوم درامور زنان و خانوادهدکترفائزه رحمانی۸۲۲۳۴۰۲۰-۱۸۲۲۳۴۰۲۲
مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاتدکترفریدون جعفری۸۲۲۳۴۲۵۰-۸۲۲۳۴۲۶۰۸۸۵۷۵۸۲۱
رئیس مرکزحراستدکترمحسن پالیزبان۸۲۲۳۴۱۰۰-۳۸۸۵۷۵۸۱۲
مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش کارکناندکترمحمد رضائیان۲و۸۲۲۳۴۱۴۰
مشاوروزیرومدیرکل دفتروزارتیدکترمسعود شمس بخش82234020-182234022
وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوریدکترمنصور غلامی
مشاوروزیردکتروحید احمدی82234083۸۲۲۳۴۰۲۰
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.