میز خدمت

واحدعنوان خدمت کلانشناسه خدمت کلانعنوان زیر خدمتشناسه خدمت نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمتشناسنامه خدمتلینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت نظرسنجی
اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازیپاسخ به استعلامات حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۰۰۰پاسخ به استعلام مدرك تحصيلي۱۸۰۴۲۳۷۶۱۰۰الکترونیکیpdfمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهاداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی خانم میم هاشمی ۸۲۲۳۳۴۱۳مشاهده
اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانیصدور تاییدیه نقشه معماری پروژه‌های ساختمانی/ عمرانی در دست مطالعه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری۱۳۰۴۲۳۳۷۰۰۰صدور تاییدیه نقشه معماری پروژه‌های ساختمانی/ عمرانی در دست مطالعه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری۱۳۰۴۲۳۳۷۰۰۰غیرحضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده_اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی مجلله همتی ۸۲۲۳۳۳۳۸ حامد همدانی گلشن ۸۲۲۳۳۳۷۸مشاهده
اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانیتامین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۰۰۰توزیع اعتبارات متمرکز و متفرقه دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۱۰۱غیرحضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده_اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی حجت الهی ۸۲۲۳۳۳۳۹ ملیحه رفیعی ۸۲۲۳۳۳۴۸مشاهده
اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانیپاسخ به استعلامات حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۰۰۰پاسخ به استعلامات فضاهای کالبدی و پروژه های عمرانی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه های حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۱۰۳غیرحضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده_اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی ملیحه رفیعی ۸۲۲۳۳۳۴۸ سید شهاب الدین حسینی ۸۲۲۳۳۳۵۳ مصطفی منفرد ۸۲۲۳۳۳۴۵مشاهده
دفتر آموزش عالی غیردولتیصدور تاییدیه اساسنامه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۲۳۵۲۰۰۰صدور تاییدیه اساسنامه دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۲۳۵۲۰۰۰حضوری/ غیر حضوری#NAME?-مشاهدهمشاهده-خانم ناهید عظیمی کارشناس مسوول مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ۸۲۲۳۳۷۰۸مشاهده
دفتر آموزش عالی غیردولتیپاسخ به استعلامات حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۰۰۰پاسخ به استعلام تغییر و تحولات و هیات موسس موسسات غیرانتفاعی۱۰۰۳۲۳۷۶۱۰۴حضوری/ غیر حضوریwww.msrt.irگزینه میز خدمت--مشاهدهمشاهده-خانم ناهید عظیمی کارشناس مسوول مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ۸۲۲۳۳۷۰۸مشاهده
دفتر آموزش عالی غیردولتیرسیدگی به تخلفات موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی۱۸۰۸۲۳۵۴۰۰۰رسیدگی به تخلفات موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی۱۸۰۸۲۳۵۴۰۰۰حضوری/ غیر حضوری--مشاهدهمشاهده-خانم مارال عسگری کارشناس تخلفات مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ۸۲۲۳۳۸۸۲مشاهده
دفتر آموزش عالی غیردولتیارائه مجوزهای موسسات آموزش عالی آزاد۱۸۰۸۲۳۶۷۰۰۰صدور مجوز دوره های موسسات آموزش عالی آزاد۱۸۰۸۲۳۶۷۱۰۰حضوری/ غیر حضوریپس از کسب موافقت قطعی تاسیس موسسه ،متقاضیان با تکمیل فرم های مرتبط اقدام خواهند نمود.( پیوست)--مشاهده-خانم فرخنده گودرزی-کارشناس مسوول آموزش های آزاد -۸۲۲۳۳۸۹۹مشاهده
دفتر آموزش عالی غیردولتیارائه مجوزهای موسسات آموزش عالی آزاد۱۸۰۸۲۳۶۷۰۰۰صدور مجوز ایجاد موسسات آموزش عالی آزاد۱۸۰۸۲۳۶۷۱۰۱حضوری/ غیر حضوریwww.msrt.irگزینه میز خدمت-www.msrt.irگزینه میز خدمت-مشاهدهمشاهده-خانم مریم هادی طوسی-رییس گروه آموزش های آزاد-۸۲۲۳۳۸۷۷مشاهده
دفتر آموزش عالی غیردولتیارائه مجوزهای موسسات آموزش عالی آزاد۱۸۰۸۲۳۶۷۰۰۰تصویب اساسنامه موسسات آموزش عالی آزاد۱۸۰۸۲۳۶۷۱۰۲حضوری/ غیر حضوریپس از کسب موافقت قطعی تاسیس موسسه ،متقاضیان با تکمیل فرم اساسنامه اقدام خواهند نمود.-www.msrt.ir-معاونت آموزشی-دفتر آموزش عالی غیر دولتی-مشاهده-خانم مریم هادی طوسی-رییس گروه آموزش های آزاد-۸۲۲۳۳۸۷۷مشاهده
دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایاترسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتف۱۸۰۴۱۲۷۰۰۰۰-------مشاهده
دفتر برنامه ریزی آموزش عالیتدوین و بازنگری سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیرپزشکی۱۸۰۴۲۳۶۸۰۰۰تدوین سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیر ‍‍‍‍پزشکی۱۸۰۴۲۳۶۸۱۰۰غیر حضوری (الکترونیکی)مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۸۲۲۳۳۸۵۱مشاهده
دفتر برنامه ریزی آموزش عالیتدوین و بازنگری سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیرپزشکی۱۸۰۴۲۳۶۸۰۰۰بازنگری سرفصل دروس و برنامه های درسی دانشگاهی غیر ‍‍‍‍پزشکی۱۸۰۴۲۳۶۸۱۰۱غیر حضوری (الکترونیکی)مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۸۲۲۳۳۸۵۱مشاهده
دفتر برنامه ریزی آموزش عالیتدوین پیش‌نویس قوانین و ابلاغ مقررات آموزش عالی۱۸۰۸۲۳۵۳۰۰۰تدوین پیش‌نویس قوانین و ابلاغ مقررات آموزش عالی۱۸۰۸۲۳۵۳۰۰۰-------مشاهده
دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداریارائه تاییدیه­ های ساختار سازمانی و بودجه تفصیلی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰صدور تاییدیه تشکیلات تفصیلی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۱۲۳۴۴۱۰۱حضوری (erp)مشاهدهمشاهده-مشاهده-دفتر بودجه تشکیلات(مسئول دفتر- مسلم علیمرادی)۸۲۲۳۳۳۲۰مشاهده
دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداریتامین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۰۰۰اخذ تاییدیه پرداخت پاداش بازنشستگی بازنشستگان دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۱۰۲غیر حضوری(الکترونیکی)مشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر بودجه تشکیلات(مسئول دفتر- مسلم علیمرادی)۸۲۲۳۳۳۲۰مشاهده
دفتر برنامه و بودجه، تشکیلات و تحول اداریپاسخ به استعلامات حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۰۰۰پاسخ به استعلامات تشکیلاتی حوزه وزارت عتف۱۸۰۸۲۳۷۶۱۰۱حضوری (erp)مشاهدهمشاهده-مشاهده-دفتر بودجه تشکیلات(مسئول دفتر- مسلم علیمرادی)۸۲۲۳۳۳۲۰مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای ایجاد، ادغام و ارتقا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۰۰۰صدور مجوز ایجاد موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۱۰۰-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای ایجاد، ادغام و ارتقا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۰۰۰صدور مجوز ادغام دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۱۰۱-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای ایجاد، ادغام و ارتقا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۰۰۰صدور مجوز ارتقاء دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۱۰۲-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای ایجاد، ادغام و ارتقا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۰۰۰تایید انحلال دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۱۰۳-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای ایجاد، ادغام و ارتقا دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۵۰۰۰تایید اساسنامه دانشگاه های سراسری۱۸۰۸۲۳۶۵۱۰۴-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای رشته محل و تایید ظرفیت رشته‌های غیر پزشکی۱۸۰۸۲۳۶۶۰۰۰صدور تاییدیه تعداد پذیرش دانشجو در رشته های غیر پزشکی۱۸۰۸۲۳۶۶۱۰۰-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای رشته محل و تایید ظرفیت رشته‌های غیر پزشکی۱۸۰۸۲۳۶۶۰۰۰صدور مجوز رشته محل غیر پزشکی۱۸۰۸۲۳۶۶۱۰۱-------مشاهده
دفتر گسترش آموزش عالیارائه مجوزهای رشته محل و تایید ظرفیت رشته‌های غیر پزشکی۱۸۰۸۲۳۶۶۰۰۰صدور مجوز دوره های پذیرش دانشجو دکترای پژوهش‌محور۱۸۰۸۲۳۶۶۱۰۲-------مشاهده
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمیارائه مجوزهای تشکیل و انحلال هیات های بدوی و تجدیرنظر اداری و انتظامی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۲۰۳۲۳۳۸۰۰۰صدور احکام اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی دانشگاه ها۱۲۰۳۲۳۳۸۱۰۰حضوریمشاهدهمشاهده__مشاهدهpdfاداره رسیدگی به تخلفات اداری ۸۲۲۳۴۴۱۴-۵ مجید تورنگ سحر حمیدیان نگار کاشیمشاهده
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمیارائه مجوزهای تشکیل و انحلال هیات های بدوی و تجدیرنظر اداری و انتظامی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۲۰۳۲۳۳۸۰۰۰صدور مجوز تشکیل هیات های بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی دانشگاهها۱۲۰۳۲۳۳۸۱۰۱حضوریمشاهدهمشاهده__مشاهدهpdfاداره رسیدگی به تخلفات اداری ۸۲۲۳۴۴۱۴-۵ مجید تورنگ سحر حمیدیان نگار کاشیمشاهده
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمیارائه مجوزهای تشکیل و انحلال هیات های بدوی و تجدیرنظر اداری و انتظامی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۲۰۳۲۳۳۸۰۰۰صدور رای انحلال هیات های بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی دانشگاهها۱۲۰۳۲۳۳۸۱۰۲حضوریمشاهدهمشاهده__مشاهدهpdfاداره رسیدگی به تخلفات اداری ۸۲۲۳۴۴۱۴-۵ مجید تورنگ سحر حمیدیان نگار کاشیمشاهده
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمیارائه مجوزهای تشکیل و انحلال هیات های بدوی و تجدیرنظر اداری و انتظامی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۲۰۳۲۳۳۸۰۰۰صدور تاییدیه صلاحیت گروه تحقیق هیات های بدوی و تجدیدنظر اداری و انتظامی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۲۰۳۲۳۳۸۱۰۳حضوریمشاهدهمشاهده__مشاهدهتوافق در چارچوب قوانیناداره رسیدگی به تخلفات اداری ۸۲۲۳۴۴۱۴-۵ مجید تورنگ سحر حمیدیان نگار کاشیمشاهده
دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمیصدور و ابلاغ آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر کارکنان وزارت، سازمان های تابعه و دانشگاهها۱۰۰۳۲۳۳۹۰۰۰صدور و ابلاغ آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر کارکنان وزارت، سازمان های تابعه و دانشگاهها۱۰۰۳۲۳۳۹۰۰۰حضوریمشاهدهمشاهده__مشاهدهتوافق در چارچوب قوانیناداره رسیدگی به تخلفات اداری ۸۲۲۳۴۴۱۴-۵ مجید تورنگ سحر حمیدیان نگار کاشیمشاهده
ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمیارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۱۲۳۳۶۰۰۰ارائه تسهیلات مسکن به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۱۲۳۳۶۱۰۰-------مشاهده
ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمیارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۱۲۳۳۶۰۰۰ارائه خدمات رفاهی مسافرتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۱۲۳۳۶۱۰۱-------مشاهده
ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمیارائه خدمات رفاهی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۱۲۳۳۶۰۰۰ارائه خدمات رفاهی تالار و رستوران به اعضای هیات علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۱۲۳۳۶۱۰۲-------مشاهده
مرکز جذبارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰تایید عضویت هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۵غیر حضوری از طریق سامانهتماس با واحد پاسخگویی یا مراجعه به پروفایل شخصی قسمت داشبورد - آخرین وضعیت پرونده در دانشگاه یا موسسه مربوطه۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۵مشاهدهمشاهدهمشاهده۸۲۲۳۴۶۶۶ واحد پاسخگویی ۸۲۲۳۴۶۵۰ واحد صلاحیت عمومیمشاهده
مرکز جذبارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰صدور مجوز صلاحیت عمومی فعالیت در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۰غیر حضوری از طریق سامانهقسمت راهنما و آموزش سامانه مهر رضوی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۰مشاهدهمشاهدهمشاهده۸۲۲۳۴۶۶۶ واحد پاسخگویی ۸۲۲۳۴۶۵۰ واحد استعلام و تحقیقمشاهده
مرکز جذبارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۱غیر حضوری از طریق سامانهقسمت راهنما و آموزش سامانه مهر رضوی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۱مشاهدهمشاهدهمشاهده۸۲۲۳۴۶۶۶ واحد پاسخگویی ۸۲۲۳۴۶۵۰ واحد تبدیل وضعیتمشاهده
مرکز جذبارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰صدور مجوز کبر سنی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۲غیر حضوری از طریق سامانهشامل ۲ بخش می شود (برای متقاضیان با مدرک کارشناسی ارشد مراجعه به سامانه مهر رضوی و بررسی آن توسط مرکز جذب - برای متقضیان با مدرک دکتری توسط هیئت امنا دانشگاه بررسی می شود)۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۲مشاهدهمشاهدهمشاهده۸۲۲۳۴۶۶۶ واحد پاسخگویی ۸۲۲۳۴۶۵۰ کارشناس کبرسن تماس با قسمت جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمشاهده
مرکز جذبارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۳غیر حضوری از طریق سامانهقسمت راهنما و آموزش سامانه مهر رضوی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۳مشاهدهمشاهدهمشاهده۸۲۲۳۴۶۶۶ واحد پاسخگویی ۸۲۲۳۴۶۵۰ واحد جذبمشاهده
مرکز جذبارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰رسیدگی به شکایات جذب هیات علمی در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۴حضوری، غیر حضوری و از طریق ارسال نامه و ایمیلتماس با واحد پاسخگویی و یا مکاتبه با ادرس ایمیل اعلام شده توسط تلفن گویا، مراجعه به دبیرخانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۴مشاهدهمشاهدهمشاهده۸۲۲۳۴۶۶۶ واحد پاسخگویی ۸۲۲۳۴۶۷۷ مسئول دفتر واحد نظارت، ارزشيابي، شکايات و امور استانها مرکز جذبمشاهده
مرکز علوم قرآنیتأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن۱۸۰۴۲۳۳۳۰۰۰تأیید اعطای مدرک کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حدیث به حافظان قرآن۱۸۰۴۲۳۳۳۰۰۰-------مشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارائه معرفی نامه ­های فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری۱۰۰۳۲۳۱۱۰۰۰صدور معرفی نامه جایابی فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری۱۰۰۳۲۳۱۱۱۰۰غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارائه خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۰۰۰تخصیص ردیف های استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۱۲۷۶۱۰۶غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیصدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۲۰۵۲۳۷۰۰۰۰صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (۱۲۰۵۲۳۷۰۰۰۰)۱۱۰۵۲۳۷۰۰۰۰غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و هیات های استانی۱۸۰۴۲۳۶۹۰۰۰ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۴۲۳۶۹۱۰۰غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و هیات های استانی۱۸۰۴۲۳۶۹۰۰۰ارزیابی عملکرد مدیریت دانشگاه‌ها۱۸۰۴۲۳۶۹۱۰۱حضوری / غیرالکترونیکی-مشاهده-مشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارزیابی عملکرد دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و هیات های استانی۱۸۰۴۲۳۶۹۰۰۰ارزیابی عملکرد هیات‌های استانی۱۸۰۴۲۳۶۹۱۰۲غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارائه معرفی نامه ­های فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری۱۰۰۳۲۳۱۱۰۰۰صدور معرفی نامه انتقال فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری۱۰۰۳۲۳۱۱۱۰۱غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالیارائه معرفی نامه ­های فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری۱۰۰۳۲۳۱۱۰۰۰صدور معرفی نامه لغو تعهد فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه‌های سراسری۱۰۰۳۲۳۱۱۱۰۲غیرحضوری / الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهدر شناسنامه خدمات آمده استمشاهدهمشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه خدمات کنسولی اعضای هیات علمی و مهمانان دانشگاه‌ها۱۰۰۱۲۳۱۹۰۰۰ارائه معرفی نامه دریافت ویزای اعضای هیات علمی به سفارت‌خانه ها۱۰۰۱۲۳۱۹۱۰۰الکترونیکی / حضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۱مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه خدمات کنسولی اعضای هیات علمی و مهمانان دانشگاه‌ها۱۰۰۱۲۳۱۹۰۰۰ارائه معرفی نامه دریافت ویزای اعضای هیات علمی طرح سربازی به سپاه۱۰۰۱۲۳۱۹۱۰۱غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۳۱مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه خدمات کنسولی اعضای هیات علمی و مهمانان دانشگاه‌ها۱۰۰۱۲۳۱۹۰۰۰ارائه معرفی نامه صدور ویزای مهمانان خارجی مجموعه آموزش عالی غیرپزشکی۱۰۰۱۲۳۱۹۱۰۲غیر حضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۸۲۲۳۴۲۷۴مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیصدور تأییدیه سفرهای خارجی کارکنان و مدیران شاغل در مجموعه آموزش عالی غیرپزشکی۱۰۰۱۲۳۲۲۰۰۰صدور تأییدیه سفرهای خارجی کارکنان و مدیران شاغل در مجموعه آموزش عالی غیرپزشکی۱۰۰۱۲۳۲۲۰۰۰حضوری / غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۱مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیتخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت علمی خارج کشور۱۸۰۴۲۳۱۸۰۰۰تخصیص ارز به اعضای هیات علمی برای فعالیت علمی خارج کشور۱۸۰۴۲۳۱۸۰۰۰الکتورنیکیمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۱مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیتایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه۱۸۰۴۲۳۲۰۰۰۰تایید گواهی‌های تدریس و اشتغال اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت ترجمه۱۸۰۴۲۳۲۰۰۰۰حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۰مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه گواهی­های ادامه تحصیل در خارج از کشور۱۸۰۴۲۳۲۱۰۰۰صدور گواهی عدم منع تحصیل فارغ التحصیلان دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۴۲۳۲۱۱۰۰غیر حضوری - الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-cisc@msrt.irمشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه گواهی­های ادامه تحصیل در خارج از کشور۱۸۰۴۲۳۲۱۰۰۰صدور گواهی سیستم نمره دهی برای مدارک غیرپزشکی آموزش عالی کشور۱۸۰۴۲۳۲۱۱۰۱غیر حضوری - الکترونیکیمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-cisc@msrt.irمشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های غیرپزشکی به دانشجویان خارجی۱۸۰۴۲۳۲۵۰۰۰ارائه معرفی نامه تحصیل در کلیه رشته های غیرپزشکی به دانشجویان خارجی۱۸۰۴۲۳۲۵۰۰۰حضوری-مشاهده-مشاهده--مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیاعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی۱۸۰۴۲۳۳۱۰۰۰اعزام اساتید زبان فارسی به دانشگاه های خارجی۱۸۰۴۲۳۳۱۰۰۰حضوری / غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۵۲۲۵مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیاطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی۱۸۰۷۲۳۲۸۰۰۰اطلاع رسانی و معرفی فرصت های موجود در سازمان ها و مجامع بین المللی۱۸۰۷۲۳۲۸۰۰۰حضوری / غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۴۰مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیمیزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان ها و مجامع بین المللی۱۸۰۷۲۳۲۹۰۰۰میزبانی و برگزاری رخدادها و اجلاس های علمی و فناوری سازمان ها و مجامع بین المللی۱۸۰۷۲۳۲۹۰۰۰حضوری / غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۴۰مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیاعزام هیات های علمی دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی۱۸۰۷۲۳۳۰۰۰۰اعزام هیات های علمی دانشگاهی برای شرکت در اجلاس های بین المللی۱۸۰۷۲۳۳۰۰۰۰حضوری / غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۴۰مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه خدمات همکاری‌های دو جانبه علمی بین المللی۱۸۰۸۲۳۲۳۰۰۰انعقاد اسناد (تفاهم نامه، موافقت نامه، برنامه اجرایی،...) همکاریهای علمی با وزارتخانه ها و سازمان های علمی خارج از کشور۱۸۰۸۲۳۲۳۱۰۰حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۹مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه خدمات همکاری‌های دو جانبه علمی بین المللی۱۸۰۸۲۳۲۳۰۰۰صدور تأییدیه تفاهم نامه‌های بین المللی بین دانشگاههای غیرپزشکی۱۸۰۸۲۳۲۳۱۰۱حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۹مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیارائه خدمات همکاری‌های دو جانبه علمی بین المللی۱۸۰۸۲۳۲۳۰۰۰اخذ عضویت دانشگاه‌ها در سازمان های تخصصی بین‌المللی۱۸۰۸۲۳۲۳۱۰۲حضوری / غیر حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۴۰مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیصدور مجوز تأسیس موسسات بین المللی آموزش زبان فارسی۱۸۰۸۲۳۲۶۰۰۰صدور مجوز تأسیس موسسات بین المللی آموزش زبان فارسی۱۸۰۸۲۳۲۶۰۰۰حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۲۵مشاهده
مرکز همکاریهای بین المللیثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشور۱۸۰۸۲۳۲۷۰۰۰ثبت درخواست حمایت از نخبگان خارج از کشور۱۸۰۸۲۳۲۷۰۰۰الکتورنیکیمشاهدهمشاهده-مشاهده-۸۲۲۳۴۲۳۸مشاهده
مرکز هیأتهای امناارائه تاییدیه­ های ساختار سازمانی و بودجه تفصیلی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۱۲۳۴۴۰۰۰صدور تاییدیه نمودار سازمانی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۱۲۳۴۴۱۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناصدور احکام روسا و اعضای هیات های امنا، هیات‌های ممیزه مستقل و کمیسیون دایمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۳۰۰۰صدور احکام اعضای حقیقی هیات های امنا و اعضای هیات های ممیزه مستقل دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۳۱۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناصدور احکام روسا و اعضای هیات های امنا، هیات‌های ممیزه مستقل و کمیسیون دایمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۳۰۰۰صدور احکام روسا و اعضای حقیقی کمیسیون دایمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۳۱۰۱-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناارائه مجوزهای ادامه فعالیت اعضای هیات امنا و هیات های ممیزه مستقل و منصوب دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۶۰۰۰صدور مجوز اعضای هیات امنا و هیات های ممیزه مستقل دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۶۱۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناارائه مجوزهای ادامه فعالیت اعضای هیات امنا و هیات های ممیزه مستقل و منصوب دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۶۰۰۰صدور مجوز تمدید یا انحلال اعضای هیات امنا و هیات های ممیزه مستقل دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۶۱۰۱-------مشاهده
مرکز هیأتهای امنامعرفی اعضای هیات علمی نمونه کشوری۱۰۰۳۲۳۴۸۰۰۰معرفی اعضای هیات علمی نمونه کشوری۱۰۰۳۲۳۴۸۰۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناصدور رای تجدیدنظر در ارای هیات های ممیزه مستقل و منصوب دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۲۰۳۲۳۴۷۰۰۰صدور رای تجدیدنظر در ارای هیات های ممیزه مستقل و منصوب دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۲۰۳۲۳۴۷۰۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناتامین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۰۰۰صدور تاییدیه بودجه تفصیلی دانشگاهها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۱۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناصدور تاییدیه به دانشگاه برای اعطای دکتری افتخاری۱۸۰۴۲۳۴۹۰۰۰صدور تاییدیه به دانشگاه برای اعطای دکتری افتخاری۱۸۰۴۲۳۴۹۰۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناصدور تاییدیه اعطای نشان های دولتی آموزش عالی توسط ریاست جمهوری۱۸۰۴۲۳۵۰۰۰۰صدور تاییدیه اعطای نشان های دولتی آموزش عالی توسط ریاست جمهوری۱۸۰۴۲۳۵۰۰۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناصدور تاییدیه صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی جهت عضویت در هیات علمی۱۸۰۴۲۳۵۱۰۰۰صدور تاییدیه صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی جهت عضویت در هیات علمی۱۸۰۴۲۳۵۱۰۰۰-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناپاسخ به استعلامات حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۰۰۰پاسخ به استعلام آیین نامه های چهارگانه هیات امنا و آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۲۳۷۶۱۰۲-------مشاهده
مرکز هیأتهای امناابلاغ آیین نامه های چهارگانه هیات امناء دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۸۰۸۲۳۴۵۰۰۰ابلاغ آیین نامه های چهارگانه هیات امناء دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۸۰۸۲۳۴۵۰۰۰-------مشاهده
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابعصدور تاییدیه جذب نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۲۳۳۴۰۰۰صدور تاییدیه جذب نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۰۰۳۲۳۳۴۰۰۰-------مشاهده
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابعصدور مجوز امحاء، انتقال، حفظ و نگهداری اسناد دانشگاهها۱۰۰۳۲۳۴۱۰۰۰صدور مجوز امحاء، انتقال، حفظ و نگهداری اسناد دانشگاهها۱۰۰۳۲۳۴۱۰۰۰-------مشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰راهبری عرضه و تقاضای خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی۱۰۰۵۲۳۷۳۱۰۱جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناس-مشاهدهمشاهده-معلقمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰رتبه بندی و حمایت از مراکز پردازش سریع۱۰۰۵۲۳۷۳۱۰۲جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکمشاهدهمشاهدهمشاهدهpdfpdf۸۲۲۳۴۲۷۸ دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش_مرادیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰صدور مجوز آزمایشگاه های ملی مرکزی۱۳۰۱۲۳۷۳۱۰۳جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰صدور مجوز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاهی به شرکتها۱۸۰۸۲۳۷۳۱۰۴جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰صدور مجوز قطب آزمایشگاهی۱۳۰۱۲۳۷۳۱۰۵جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰حمایت از ایجاد آزمایشگاههای موضوعی۱۰۰۴۲۳۷۳۱۰۶جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰صدور گواهی ارزیابی شرکتهای واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی۱۳۰۱۲۳۷۳۱۰۷جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناس-مشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰اعطای گرنت خرید و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی۱۰۰۴۲۳۷۳۱۰۸ارسال نامه رسمی-تایید ثبت مشخصات گیرندگان گرنت در سامانه شاعا با دسترسی معاون پژوهش و فناوری- دسترسی مستقیم کاربران در شاعاpdfمشاهدهمشاهدهpdfpdfدفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰ارائه خدمات مشاوره در کلینیک آزمایشگاهی۱۰۰۴۲۳۷۳۱۰۹جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰صدور مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی۱۳۰۱۲۳۷۳۱۱۰(پنجره واحد تجارت فرامزری)/تلفن/ پست الکترونیک/الکترونیکیدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناس. تایید یا رد درخواستمشاهدهمشاهدهpdfpdfدفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰حمایت از استانداردسازی آزمایشگاههای حوزه عتف۱۸۰۸۲۳۷۳۱۱۱جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰ارائه فهرست شرکت های واردکننده مواد شیمیایی و آزمایشگاهی معتبر۱۳۰۱۲۳۷۳۱۱۲جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناس-مشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰حمایت و توسعه آزمایشگاههای مرکزی۱۰۰۴۲۳۷۳۱۱۳جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰حمایت و تقویت شبکه های آزمایشگاهی استانی۱۰۰۴۲۳۷۳۱۱۴جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکدرخواست متقاضی بهمراه ارسال مدارک مورد نیاز.بررسی اولیه توسط کارشناسمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰تامین تجهیزات تحقیقاتی دانشگاهی۱۸۰۷۲۳۷۳۱۱۵مبادله مواقفتنامه با سازمان برنامه و بودجه- تعیین شاخص- تامین داده شاخص ها- توزیع اعتبار- ارسال دستورالعمل ها-ارسال ابلاغیه اعتبار- انجام روال خریدها در مناطق پژوهشی-pdf-مشاهدهpdfpdfدفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۴۳-۸۲۲۳۳۵۸۸مشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰حمایت و تقویت آزمایشگاههای پالایش آلودگی محیط زیست دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری۱۸۰۷۲۳۷۳۱۱۶جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیک---مشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه خدمات شبکه ملی آزمایشگاهی(شاعا)۱۰۰۴۲۳۷۳۰۰۰ارزیابی و صدور گواهی رتبه آزمایشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری۱۸۰۷۲۳۷۳۱۱۷جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیک---مشاهده-دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهش و فناوری ۸۲۲۳۳۵۶۰-۸۲۲۳۳۵۸۸ _ خانم مقدم و خانم زالیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۰۰۰صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۰الكترونيكي - ايميلمشاهدهمشاهدهمشاهدهpdf-كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران- فرهنگ ۸۲۲۳۳۵۸۵-۸۲۲۳۳۵۷۵مشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۰۰۰نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۱حضوري و مجازيمشاهدهمشاهدههنوز الکترونیکی به طور کامل راه اندازی نشدهPdf-کمیسیون انجمن های علمی- معصومی/۸۲۲۳۳۵۷۹مشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۰۰۰حمایت مالی از انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۲حضوري - الكترونيكيpdfمشاهدهمشاهدهpdf-كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران-فرهنگ ۸۲۲۳۳۵۸۵-۸۲۲۳۳۵۷۵مشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۰۰۰ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی۱۸۰۴۲۳۱۲۱۰۳حضوری/جلسات مجازی/تلفن/ پست الکترونیکمشاهدهمشاهدهمشاهدهpdf-كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران-مرادزاده ۸۲۲۳۳۵۷۸-۸۲۲۳۳۵۷۵مشاهده
معاونت پژوهشیسطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی۱۸۰۴۲۳۵۸۰۰۰سطح بندی و رتبه بندی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی۱۸۰۴۲۳۵۸۰۰۰--مشاهده-مشاهده--مشاهده
معاونت پژوهشیحمایت از تامین منابع علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۴۲۳۶۴۰۰۰اعطای یارانه خرید کتاب به دانشگاه ها و مراکز علمی۱۸۰۴۲۳۶۴۱۰۰----مشاهده-معلقمشاهده
معاونت پژوهشیحمایت از تامین منابع علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۸۰۴۲۳۶۴۰۰۰نظارت بر خرید منابع الکترونیکی دانشگاهها و مراکز علمی۱۸۰۴۲۳۶۴۱۰۱----مشاهده-معلقمشاهده
معاونت پژوهشیصدور مجوز برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در داخل کشور۱۸۰۷۲۳۲۴۰۰۰صدور مجوز برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در داخل کشور۱۸۰۷۲۳۲۴۰۰۰--مشاهده-مشاهده--مشاهده
معاونت پژوهشیحمایت مالی از رویدادهای علمی و پژوهشی۱۸۰۷۲۳۵۹۰۰۰حمایت مالی از همایش­های علمی۱۸۰۷۲۳۵۹۱۰۰تلفنی/ ایمیل/حضوری/ الکترونیکدر شناسنامه کامل درج شدهمشاهدهنداردمشاهده-دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی خانم فلاح نژاد ۸۲۲۳۳۴۸۸مشاهده
معاونت پژوهشیحمایت مالی از رویدادهای علمی و پژوهشی۱۸۰۷۲۳۵۹۰۰۰حمایت مالی از مسابقات علمی۱۸۰۷۲۳۵۹۱۰۱تلفنی/ ایمیل/حضوری/ الکترونیکدر شناسنامه کامل درج شدهمشاهدهنداردمشاهده-دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی خانم فلاح نژاد ۸۲۲۳۳۴۸۹مشاهده
معاونت پژوهشیبرگزاری و ارائه گواهینامه های رویدادهای پژوهشی۱۸۰۷۲۳۶۳۰۰۰برگزاری و ارائه گواهینامه های رویدادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و فناوری۱۸۰۷۲۳۶۳۰۰۰----مشاهده-معلقمشاهده
معاونت پژوهشیهمکاری در پژوهش‌های بین المللی حوزه عتف۱۸۰۷۲۳۷۴۰۰۰همکاری در پژوهش‌های بین المللی حوزه عتف۱۸۰۷۲۳۷۴۰۰۰برگزاری جلسات مجازی- استفاده از پست الکترونیک و مکاتبه با دفتر حمایت و پشتیبانی۱-ارسال درخواست به دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش ۲-بررسی درخواست در دفتر یا کارگروه مربوطه ۳- اعلام نتیجه در خصوص حمایت مالیpdfنداردpdf-دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری خانم حسینی راد ۸۲۲۳۴۲۷۲مشاهده
معاونت پژوهشیحمایت مالی از واحدها و تشکل های پژوهشی حوزه عتف۱۸۰۷۲۳۷۵۰۰۰حمایت مالی از واحدها و تشکل های پژوهشی حوزه عتف۱۸۰۷۲۳۷۵۰۰۰غیر الکترونیک بدلیل ماهیت امور مالی/نرم افزار داخل سازمانی/تلفن/ پست الکترونیکدر شناسنامه خدمت موجود استمشاهدهنداردمشاهده-گروه مالی معاونت پژوهشی خانم کیانیمشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۰۰۰۰صدور مجوز ایجاد واحدهای پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۰۱۰۰۱- دریافت تقاضا بصورت فیزیکی از متقاضی ۲- بررسی کارشناسی پرونده توسط کارشناس ۳- طرح درخواست در کمیته تخصصی ۴- در صورت موافقت ارجاع به کمیسیون پژوهشی ۵- در صورت موافقت ارجاع درخواست به همراه اساسنامه مربوطه به شورای گسترش ۵- پس از تصویب شورا ابلاغ به متقاضی و صدور اساسنامهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۰۲۱-۸۲۲۳۳۵۲۹گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی آقای موحد رستگارمشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۰۰۰۰صدور مجوز ایجاد واحد پژوهشی بخش خصوصی۱۸۰۸۲۳۶۰۱۰۱۱- دریافت تقاضا بصورت فیزیکی از متقاضی ۲- بررسی کارشناسی پرونده توسط کارشناس ۳- طرح درخواست در کمیته تخصصی ۴- در صورت موافقت ارجاع به کمیسیون پژوهشی ۵- در صورت موافقت ارجاع درخواست به همراه اساسنامه مربوطه به شورای گسترش ۵- پس از تصویب شورا ابلاغ مجوز به متقاضی و صدور اساسنامه و صدور نامه اداره ثبت شرکتهامشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۰۲۱-۸۲۲۳۳۵۲۹گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی آقای موحد رستگارمشاهده
معاونت پژوهشیارائه مجوزهای ایجاد و ارتقاء واحدهای پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۰۰۰۰صدور مجوز ارتقاء واحد پژوهشی۱۸۰۸۲۳۶۰۱۰۲۱- دریافت تقاضا بصورت فیزیکی از متقاضی ۲- بررسی کارشناسی پرونده توسط کارشناس ۳- طرح درخواست در کمیته تخصصی ۴- در صورت موافقت ارجاع به کمیسیون پژوهشی ۵- در صورت موافقت ارجاع درخواست به همراه اساسنامه مربوطه به شورای گسترش ۵- پس از تصویب شورا ابلاغ به متقاضی و صدور اساسنامهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-۰۲۱-۸۲۲۳۳۵۲۹گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی آقای موحد رستگارمشاهده
معاونت پژوهشیصدور مجوز ایجاد شبکه پژوهش و فناوری۱۸۰۸۲۳۷۱۰۰۰صدور مجوز ایجاد شبکه پژوهش و فناوری۱۸۰۸۲۳۷۱۰۰۰----مشاهده-معلقمشاهده
معاونت پژوهشیصدور مجوز ایجاد و تمدید اعتبار قطب علمی۱۸۰۸۲۳۷۲۰۰۰صدور مجوز ایجاد و تمدید اعتبار قطب علمی۱۸۰۸۲۳۷۲۰۰۰--مشاهده-مشاهده--مشاهده
معاونت پژوهشیتعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی۱۸۰۷۱۲۷۸۰۰۰حمایت مالی از نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی۱۸۰۷۱۲۷۸۱۰۳غیرالکترونیک / تلفنی / ایمیلیدر شناسنامه خدمات درج شده استمشاهدهمشاهدهمشاهده-مشاهدهمشاهده
معاونت پژوهشیتعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی۱۸۰۷۱۲۷۸۰۰۰اعتبار دهی به نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی۱۸۰۷۱۲۷۸۱۰۰سامانه ااکترونیکی / تلفنی / وبیناریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-مشاهدهمشاهده
معاونت پژوهشیتعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی۱۸۰۷۱۲۷۸۰۰۰-تمدید یا لغو اعتبار ارزیابی نشریات علمی پژوهشی / علمی ترویجی۱۸۰۷۱۲۷۸۱۰۱سامانه ااکترونیکی/ تلفنی / وبیناریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-مشاهدهمشاهده
معاونت پژوهشیتعیین اعتبار علمی و حمایت از نشریات دانشگاهی و علمی۱۸۰۷۱۲۷۸۰۰۰ارائه سیاهه نشریات نامعتبر۱۸۰۷۱۲۷۸۱۰۲سامانه ااکترونیکی/ تلفنی / وبیناریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-مشاهدهمشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰پایش و رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور از منظر تعاملات ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰جلسات مجازی/تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۷۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰حمایت مالی از پروژه های مشترک حوزه عتف با صنایع و دستگاههای اجرایی۱۸۰۷۱۲۷۹۱۰۱جلسات مجازی/تلفن/ جلسات حضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۴۶۸۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰پایش و حمایت از توسعه دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هئیت علمی در جامعه و صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۱۰۲جلسات مجازی/تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۴۶۸۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰پایش و حمایت از دوره­های پسادکتری فارغ التحصیلان دانشگاهی۱۸۰۷۱۲۷۹۱۰۳جلسات مجازی/تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۴۶۸۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰رتبه بندی و حمایت از توسعه دوره های مهارت افزایی دانشجویان۱۸۰۴۱۲۷۹۱۰۴جلسات مجازی و حضوری /تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۸۳مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰پایش و رتبه بندی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور۱۸۰۴۱۲۷۹۱۰۵جلسات مجازی/تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۸۳مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰صدور گواهینامه طرح های برگزیده صنعتی دانشگاه های کشور۱۸۰۷۱۲۷۹۱۰۶جلسات مجازی/تلفن/ ارسال از طریق پستمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۷۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰پایش و حمایت از توسعه دوره های کارآموزی۱۸۰۷۱۲۷۹۱۰۷جلسات مجازی/تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۷۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰اطلاع رسانی اولویت های پژوهشی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی۱۸۰۷۱۲۷۹۱۰۸جلسات مجازی/تلفن/ جلسات حضوریمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۴۶۸۴مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰حمایت مشاوره ای و مالی جهت هدایت شغلی و ایجاد کاریابی تخصصی دانشگاهی۱۳۰۱۱۲۷۹۱۰۹جلسات مجازی و حضوری /تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۸۳مشاهده
معاونت پژوهشیپشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت۱۸۰۷۱۲۷۹۰۰۰صدور معرفی نامه جهت خدمت دانش آموختگان وظیفه در دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور۱۱۰۵۱۲۷۹۱۱۰جلسات مجازی و حضوری /تلفن/ سامانه ساجدمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده-دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ۸۲۲۳۳۵۷۴مشاهده
معاونت حقوقی و امور مجلسپاسخ به استعلامات حوزه عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۰۰۰پاسخ به استعلامات قضایی در حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۷۶۱۰۵-------مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیارائه محتوا و محصولات فرهنگی دانشجویی۱۷۰۲۲۳۱۷۰۰۰ارائه محتوا و محصولات فرهنگی دانشجویی۱۷۰۲۲۳۱۷۰۰۰حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)---مشاهده-تمامی ادارات اداره کل فرهنگیمشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیحمایت از نشریات و پایان نامه و طرح های قرآنی۱۷۰۴۲۳۳۲۰۰۰حمایت از طرح های پژوهشی و پایان‌نامه های قرآنی۱۷۰۴۲۳۳۲۱۰۰پست الکترونیکی، سایت، اتوماسیونجهت دریافت راهنمای خدمت کلیک فرماییدجهت مشاهده شناسنامه خدمت کلیک فرمایید.مشاهدهسوالات متداولتوافق در چارچوب قراردادخانم زینب عسکریان با شماره تماس ۳۰۴۷مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیحمایت از نشریات و پایان نامه و طرح های قرآنی۱۷۰۴۲۳۳۲۰۰۰حمایت از طرح ها و تعاملات بین المللی قرآنی۱۷۰۴۲۳۳۲۱۰۱حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)---مشاهده-احسان خامنوی ۸۲۲۳۲۴۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیصدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی۱۷۰۶۲۳۱۳۰۰۰حمايت مالی از تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی۱۷۰۶۲۳۱۳۱۰۰از طریق اتوماسین اداری erp---مشاهده-تمامی ادارات اداره کل فرهنگیمشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیصدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی۱۷۰۶۲۳۱۳۰۰۰صدور مجوز تاسیس تشکل های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی۱۷۰۶۲۳۱۳۱۰۱از طریق اتوماسین اداری erp---مشاهده-تمامی ادارات اداره کل فرهنگیمشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیصدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی۱۷۰۶۲۳۱۳۰۰۰حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشگاهی۱۷۰۲۲۳۱۳۱۰۲حضوری---مشاهده-کامرانی فر ۸۲۲۳۳۲۵۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیصدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی۱۷۰۶۲۳۱۳۰۰۰حمایت و پشتیبانی از اعزام دانشجویان به عتبات و راهیان نور۱۷۰۴۲۳۱۳۱۰۳حضوری---مشاهده-کامرانی فر ۸۲۲۳۳۲۵۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیصدور گواهی دبیر مجامع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي۱۸۰۴۲۳۱۶۰۰۰صدور گواهی دبیر مجامع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي۱۸۰۴۲۳۱۶۰۰۰از طریق erp---مشاهده-حمیده عبدالهی ۸۲۲۳۴۴۱۹مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیآموزش فرهنگی و هنری دانشجویان و کارشناسان دانشگاه های دولتی۱۸۰۵۲۳۱۴۰۰۰آموزش فرهنگی کارشناسان دانشگاه های دولتی۱۸۰۵۲۳۱۴۱۰۰حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)مشاهدهمشاهدهمشاهده--سیده سمیه هاشمی- ۸۲۲۳۳۱۵۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیآموزش فرهنگی و هنری دانشجویان و کارشناسان دانشگاه های دولتی۱۸۰۵۲۳۱۴۰۰۰آموزش فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه های دولتی۱۸۰۵۲۳۱۴۱۰۱حضوری---مشاهده-تمامی ادارات اداره کل فرهنگیمشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰تقدیر از برگزیدگان کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی (جشنواره ملی رویش)۱۷۰۶۱۲۷۴۱۰۴حضوریمشاهدهمشاهده---محمد امین بنائی ۸۲۲۳۳۲۶۰مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰تقدیر از انجمن های علمی برگزیده( برگزاري جشنواره ملي حركت )۱۸۰۴۱۲۷۴۱۰۵حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)مشاهده--مشاهده-مریم شعبان ۸۲۲۳۳۲۳۰مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی۱۷۰۲۱۲۷۴۱۰۶حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)-مشاهدهمشاهدهمشاهده-محمد امین بنائی ۸۲۲۳۳۲۶۰مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر۱۷۰۲۱۲۷۴۱۰۷حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی)---مشاهده-محمد امین بنائی ۸۲۲۳۳۲۶۰مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰تقدیر از برگزیدگان آثار فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویان سراسر کشور۱۷۰۶۱۲۷۴۱۰۸حضوری---مشاهده-تمامی ادارات اداره کل فرهنگیمشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰برگزاری جشنواره قران و عترت اساتید و دانشجویان۱۷۰۴۱۲۷۴۱۰۹حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)---مشاهده-احسان خامنوی ۸۲۲۳۲۴۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰ارائه تقدیرنامه پایان نامه های برتر قرآنی۱۷۰۵۲۳۱۳۰۰۰حضوری/غیرحضوری (الکترونیکی،پست،ارسال پیامک)---مشاهده-احسان خامنوی ۸۲۲۳۲۴۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰ارایه خدمات رفاهی در پیاده‌روی رضوی۱۷۰۴۱۲۷۴۱۱۰حضوری---مشاهده-احسان خامنوی ۸۲۲۳۲۴۵مشاهده
معاونت فرهنگی و اجتماعیبرگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی۱۷۰۲۱۲۷۴۰۰۰برگزاری کنگره ملی شهدای دانشجو۱۷۰۴۱۲۷۴۱۱۱حضوری---مشاهده-احسان خامنوی ۸۲۲۳۲۴۵مشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال پارک های علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۰۰۰صدور موافقت اصولی تاسیس پارک علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۱۰۰از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-صدور مجوز اصولي پارک علم و فناوري-پردیس علم و فناوریخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت پارك-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال پارک های علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۰۰۰تمديد موافقت اصولی پارک علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۱۰۱از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-تمديد مجوز اصولي پارک علم و فناوري-پردیس علم و فناوریخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت پارك-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال پارک های علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۰۰۰صدور مجوز قطعی پارک علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۱۰۲از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-صدور مجوز قطعي پارک علم و فناوری - پردیس علم و فناوریخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت پارك-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال پارک های علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۰۰۰ابطال موافقت اصولی یا قطعی پارک علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۱۰۳از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-لغو مجوز اصولی یا قطعي پارک علم و فناوری - پردیس علم و فناوریخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت پارك-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال پارک های علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۰۰۰تایید اساسنامه پارک علم و فناوری۱۸۰۸۲۳۶۱۱۰۴از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-تأييد اساسنامه پارک علم و فناوريخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت پارك-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال مراکز رشد۱۸۰۸۲۳۶۲۰۰۰صدور مجوز موافقت اصولي با راه اندازي مركز رشد واحد هاي فناور۱۸۰۸۲۳۶۲۱۰۰از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-صدور مجوز اصولي راه‌اندازي مركز رشدخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت مراكز رشد-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال مراکز رشد۱۸۰۸۲۳۶۲۰۰۰تایید اساسنامه مراکز واحدهای فناور۱۸۰۸۲۳۶۲۱۰۱-------مشاهده
معاونت فناوری و نوآوریارائه مجوزهای تاسیس و انحلال مراکز رشد۱۸۰۸۲۳۶۲۰۰۰ابطال مجوز موافقت اصولي با راه اندازي مركز رشد واحد هاي فناور۱۸۰۸۲۳۶۲۱۰۲از طریق سامانه erp وزارت و یا ایمیل شخصی z_maranjian@yahoo.com Tech.eijad@msrt.irpdfشناسه خدمت-لغو مجوز موافقت اصولي با راه‌اندازي مركز رشد واحدهاي فناورخدمت غیر الکترونیکیFAQ مرتبط با شناسنامه خدمت مراكز رشد-گروه ایجاد و توسعه مراکز فناوری- دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری -معاونت فناوری و نوآوریمشاهده
هیأت مرکزی گزینشارائه تأییدیه‌های صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۰۰۰تأیید صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۱۰۰الکترونیکی (اتوماسیون اداری دستگاه و پست) و حضوری در صورت نیازمشاهدهمشاهده-مشاهده-مریم تقی نسب- ۸۲۲۳۳۱۱۴ / و ۵۱ کارمند شاغل در هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تابعهمشاهده
هیأت مرکزی گزینشارائه تأییدیه‌های صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۰۰۰تایید صلاحیت اعضای هسته های گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۱۰۱الکترونیکی (پست) و حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-سمیه علمی- ۸۲۲۳۴۱۴۰مشاهده
هیأت مرکزی گزینشارائه تأییدیه‌های صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۰۰۰صدور احکام مدیران هسته های گزینش دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری۱۰۰۳۲۳۴۲۱۰۲الکترونیکی (پست) و حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-سمیه علمی- ۸۲۲۳۴۱۴۱مشاهده
هیأت مرکزی گزینشارائه تأییدیه‌های صلاحیت کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۰۰۰تایید صلاحیت رابطین گزینش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی۱۰۰۳۲۳۴۲۱۰۳الکترونیکی (پست) و حضوریمشاهدهمشاهده-مشاهده-مریم فخرایی- ۸۲۲۳۴۱۶۲مشاهده
-ارزيابي و رتبه بندي فعالیت های فرهنگي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۲۲۳۱۵۰۰۰ارزيابي و رتبه بندي فعالیت های فرهنگي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۷۰۲۲۳۱۵۰۰۰-------مشاهده
-تامین و توزیع بودجه دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۰۰۰صدور مجوز کسب درآمد اختصاصی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری۱۸۰۴۲۳۳۵۱۰۳-------مشاهده
-رسیدگی به اختلافات اعضای هیات علمی و دانشگاه‌ها۱۸۰۴۲۳۵۵۰۰۰رسیدگی به اختلافات اعضای هیات علمی و دانشگاه‌ها۱۸۰۴۲۳۵۵۰۰۰-------مشاهده
-اخذ و اصلاح اسناد املاک حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۶۰۰۰اخذ سند املاک فاقد سند و سابقه ثبتی حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۶۱۰۰-------مشاهده
-اخذ و اصلاح اسناد املاک حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۶۰۰۰تغییر بهره برداری املاک حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۶۱۰۱-------مشاهده
-ارائه تاییدیه­های قراردادهای حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۷۰۰۰صدور تاییدیه حقوقی قراردادهای آموزشی، پژوهشی، عمرانی و تاسیساتی در حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۷۱۰۰-------مشاهده
-ارائه تاییدیه­های قراردادهای حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۷۰۰۰صدور تاییدیه حقوقی قراردادهای علمی - پژوهشی بین المللی در حوزه وزارت عتف۱۸۰۴۲۳۵۷۱۰۱-------مشاهده
-ارائه آمار و اطلاعات حوزه عتف۱۸۰۸۱۲۷۱۰۰۰ارائه آمار و اطلاعات حوزه عتف۱۸۰۸۱۲۷۱۰۰۰-------مشاهده
-راهبری عرضه و تقاضای پژوهش در کشور (ساعت)۱۸۰۷۲۳۹۵۰۰۰راهبری عرضه و تقاضای پژوهش در کشور (ساعت)۱۸۰۷۲۳۹۵۰۰۰-------مشاهده
نمایش ۱ تا ۱۷۲ مورد از کل ۱۷۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱