گزارش عملکرد دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

آموزش عالی ایران از فرازها و نشیب‌های متعدّدی برخوردار بوده است. در آخرین مورد، موضوع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸ و ادامه آن در سال ۱۴۰۰ باعث شد که بسیاری از برنامه‌های ستاد وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فنّاوری دستخوش تغییرات جدی شود. به هر حال آنچه مهم است ادامۀ روند توسعه و تکامل آموزش عالی کشور در بستری آرام و مناسب است. گزارش‌های ذیل مجموعه فعالیت‌های دانشگاه‌ها / مؤسسات پژوهشی و فنّاوری کشور است که در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. این مجموعه با تلاش کلیه همکاران دانشگاهی تهیه شده و با هدف انتقال تجربیات مدیریتی موفق برای جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش راندمان و به عنوان اسناد عملکردی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری در اختیار عموم همکاران محترم قرار می‌گیرد. کاربران محترم می‌توانند با ضربه زدن روی عنوان هر دانشگاه / مؤسسه پژوهشی یا پارک علم و فناوری به محتوای گزارش دست یابند.

دانشگاه/موسسات پژوهشی/پارک های علم و فناوریمشاهده گزارشتاریخ ایجاد
دانشگاه صنعتی سیرجانمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی سیرجانمشاهده1400/4/5
دانشگاه صنعتی شریفمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی قممشاهده1400/4/5
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمشاهده1400/1/28
دانشگاه صنعتی کرمانشاهمشاهده1400/1/28
دانشگاه علامه طباطباییمشاهده1400/5/5
دانشگاه علم و صنعتمشاهده1400/3/2
دانشگاه علم و فناوری مازندرانمشاهده1400/5/23
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمشاهده1400/3/4
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانمشاهده1400/3/4
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمشاهده1400/3/8
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمشاهده1400/3/18
دانشگاه فردوسی مشهدمشاهده1400/3/12
دانشگاه فسامشاهده1400/3/4
دانشگاه قممشاهده1400/1/28
دانشگاه لرستانمشاهده1400/1/28
دانشگاه مازندرانمشاهده1400/2/20
دانشگاه محقق اردبیلیمشاهده1400/2/4
دانشگاه مراغهمشاهده1400/2/27
دانشگاه ملایرمشاهده1400/2/20
دانشگاه میبدمشاهده1400/4/5
دانشگاه نیشابورمشاهده1400/2/20
دانشگاه هنرمشاهده1400/3/4
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمشاهده1400/3/30
نمایش ۵۱ تا ۷۵ مورد از کل ۱۳۵ مورد.