دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجارئیس دانشگاهدکترحسین ولی وند زمانی66460500
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجامعاون آموزش و تحصیلات تکمیلیغلامرضا نصیرپور66407491
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجامعاون پژوهش و تولید دانشدکترحسین مسلمی66417390
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجادانشکده جنگ66417009
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجادانشکده فرماندهی و ستاد66407304
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجادانشکده پشتیبانی و ستاد66418195
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجاپژوهشکده عالی جنگ66494031
دانشگاه فرماندهی و ستاد آجامرکز تلفناپراتور66401152
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹