دانشگاه شهید مطهری

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه شهیدمطهریرئیس دانشگاهآیت الله محمد امامی کاشانی33123305
دانشگاه شهیدمطهریمعاون آموزشیدکترسیدابوالقاسم نقیبی33568787
دانشگاه شهیدمطهریروابط عمومی33123115
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۹۸