دانشگاه شاهد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده علوم انسانیحجت الاسلام والمسلمین دکترتوجهی
دانشگاه شاهدرئیس بیمارستان مصطفی خمینی (ره)دکتراصغر فرشاد
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده علوم پایهدکترایرج رسولی
دانشگاه شاهدمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلیدکترجلال نظرزاده
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترحمیدرضا حسنی
دانشگاه شاهدمعاون پژوهش و فناوریدکترزهرا کیاسالاری
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده پزشکیدکترعلی دواتی
دانشگاه شاهدمعاون پشتیبانی و منابع انسانیدکترعلی مطیع نصرآبادی
دانشگاه شاهدمعاون دانشجوییدکترفرزاد جهان بین
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده دندانپزشکیدکترفرید عباسی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.