دانشگاه شاهد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده هنردکترمرتضی افشاری
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده پزشکیدکترعلی دواتی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده دندانپزشکیدکترفرید عباسی
دانشگاه شاهدرئیس دانشکده پرستاری و ماماییدکترپرویز اولیا
دانشگاه شاهدرئیس بیمارستان مصطفی خمینی (ره)دکتراصغر فرشاد
دانشگاه شاهدرئیس کلینیک دندانپزشکی شهیدمنتظریدکترمحمود نصر اصفهانی
دانشگاه شاهدمدیر روابط عمومیمحمد محسن دوباشی
دانشگاه شاهدمدیرکل دفتر ریاستسعید صادقی
دانشگاه شاهدمدیرداخلی مراکزتحقیقاتیرضا محمد صالحی
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۷