دانشگاه های غیرانتفاعی غیردولتی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
نام دانشگاه استان - شهرشماره تلفن
جامعه المصطفی العالمیهقم - قم37172222- 025
دانشگاه ادیان و مذاهبقم - قم025-32802610-3
دانشگاه امام رضامشهد - مشهد051-38041
دانشگاه امام صادقتهران - تهران88094915
دانشگاه بین المللی چابهارسیستان وبلوچستان - چابهار054-31292333-31292307
دانشگاه باقرالعلومقم - قم025-31051029
دانشگاه شمالمازندران - آمل011-44203710-13
دانشگاه شیخ بهاییاصفهان - بهارستان031-36816761
دانشگاه صنعتی سجادخراسان رضوی - مشهد051-36029000
دانشگاه علوم اسلامی رضویخراسان رضوی - مشهد051-2218990-2250037