لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
قارچ شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
مامایی و بیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1366/08/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--800دامپزشکیدانلود فایل
مامایی وبیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1392/03/26فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--834دامپزشکیدانلود فایل
میکروبیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
ویروس شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--128دامپزشکیدانلود فایل
پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07فعالتدوینپاتوبیولوژی--50دامپزشکیدانلود فایل
پیشگیری بیماری های دامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/08/27فعالتدوینعلوم درمانگاهی--329دامپزشکیدانلود فایل
کاردانی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1361/08/09فعالتدوینعلوم درمانگاهی--17دامپزشکیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریپاتوبیولوژی--5دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.